Hoe gaan we te werk ?

Nadat wij uw aanmeldgegevens hebben ontvangen, wordt u binnen een week gebeld voor het inplannen van een afspraak. 

Een goede match tussen u en uw behandelaar vinden wij belangrijk. Wij kijken daarom eerst of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij uw wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of achtergrond van de behandelaar. Bij de start van de behandeling bespreekt u de mogelijkheden voor de behandeling en beslist u samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling.

Voor het eerste gesprek

Helaas kan er sprake zijn van een wachttijd (zie onder wachttijd). Zodra u een afspraak heeft, maken we een digitaal dossier van u aan. U krijgt via mail de vraag om uw emailadres te bevestigen, dit om veiligheids- en privacyredenen. Vervolgens wordt u digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening aangeboden en ontvangt u een vragenlijst om een indruk te krijgen van de ernst van uw klachten. 

Tijdens de intakefase

Gelieve tijdens de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te brengen en, voor zover van toepassing, een kopie van uw actuele medicatie. Dat is zeker van belang bij medicatievragen.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw klachten en wat uw doelen zijn. Soms zullen bijkomende vragenlijsten of psychologische tests worden afgenomen om de problemen te verhelderen. Als een psychologisch onderzoek wenselijk is, wordt daar meestal een aparte afspraak voor ingepland.

U kunt tijdens het eerste gesprek ook een familielid of naaste meebrengen. Wel fijn als u dat op voorhand even overlegt. Naasten kunnen voor tips, inspiratie of steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl 

Als we in beeld hebben waar u aan wilt werken, kijken we samen met u naar de behandelmogelijkheden. We bespreken op welke wijze we uw doelen het beste kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld individuele gesprekstherapie, medicatie of een groepsaanbod. U krijgt uitleg over het behandelvoorstel dat mede is beoordeeld door een klinisch psycholoog of psychiater. Het in onderlinge samenspraak overeengekomen behandelplan krijgt u vervolgens digitaal toegezonden. Mits u instemt met dit behandelplan, worden vervolgens behandelafspraken ingepland. Uw naasten zijn welkom op de behandelplanbespreking. 

Op het einde van de intake vraagt de behandelaar ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt. Mocht u geen klik ervaren dan zoeken we naar een passend alternatief. 

Tijdens de behandelfase

Psychologische behandelingen zijn er doorgaans op gericht u beter met uw klachten of problemen te leren omgaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelvormen. Meer informatie hierover vindt u onder behandelvormen hieronder.

Bij veel behandelvormen zal een inzet van u worden gevergd, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragsexperiment of via het bijhouden van een klachtenregistratie of het maken van huiswerkopdrachten.

In overleg met u kan in sommige gevallen internettherapie worden ingezet bij onderdelen van de behandeling. Daarop krijgt u doorgaans tussentijds feedback van uw behandelaar. zie voor meer uitleg Therapieland.

Verder is het mogelijk dat uw naaste of familielid bij de behandeling wordt betrokken. Dat kan zijn als co-therapeut bij oefenopdrachten thuis of als onderdeel van het gezinssysteem tijdens systeemtherapie. 

Om de behandeleffectiviteit te meten, krijgt u op meerdere momenten, maar in elk geval aan het begin en op het eind van de behandeling een klachtenmeting worden aangeboden, bestaande uit het digitaal invullen van een vragenlijst. Ook zal na afloop van de behandeling digitaal naar de klanttevredenheid worden gevraagd. 

De verwijzend specialist zal bij de start en op het einde van de behandeling kort en schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop. 

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is.  Van de behandelduur maken we samen een inschatting bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om op eigen kracht verder te kunnen. Door het periodiek inventariseren van uw klachten via een vragenlijst wordt inzicht verkregen in hoe uw herstel vordert. 

Tijdens het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als ht even wat minder mocht gaan in de toekomst. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Als ehealth onderdeel uitmaakt van uw behandelplan, behoudt u nog enige tijd de toegang tot een aantal modules.

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Er kunnen diverse tests en vragenlijsten worden afgenomen; bijvoorbeeld tests om uw geheugen te onderzoeken, of een vragenlijst om uw klachten en persoonlijkheidskenmerken te inventariseren.


Een psychologisch onderzoek kan meerdere uren in beslag nemen. Meestal vindt er voorafgaand een kennismakingsgesprek plaats, waarbij desgewenst ook uw partner, een familielid of een andere nauwe betrokkene aanwezig kan zijn.

Tenzij anders met u is afgesproken zal de psycholoog tijdens een vervolggesprek met u de resultaten van het onderzoek doornemen en u advies geven over de behandelmogelijkheden. Tijdens dit gesprek kunnen ook andere betrokkenen (ouders, partner, kinderen) aanwezig zijn. 
 De onderzoeksresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur.

Behandelvormen

Medipsy maakt zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve behandelmethodes, waaronder cognitieve therapie, EMDR, mindfulness en schemagerichte therapie. De meeste behandelingen zijn individueel, wat betekent dat u wekelijks of om de twee weken een gesprek hebt met uw behandelaar. Daarnaast kan internettherapie worden aangeboden. Ook groepsbehandeling behoort tot de mogelijkheden. Meer bepaald bioedt Medipsy groepstherapie voor mensen met onbegrepen lichamelijke klachten en/of pijnklachten. 

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl

www.psychotherapie.nl

       www.therapieland.nl

       www.ggzrichtlijnen.nl

 

 

 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: