Hoe verwijzen ?

Verwijzen kan makkelijk via zorgdomein

U kunt ook een verwijsbrief via zorgmail verzenden naar 

Een schriftelijke verwijsbrief kunt u opsturen naar:

MediPsy secretariaat

Oudenakkerstraat 61

6006 BB Weert

 

Let wel: een geldige verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen en de volgende informatie bevatten:

- NAW-gegevens van de patiënt, BSN, geboortedatum, verzekeringsgegevens

- AGB-code verwijzer

- Handtekening huisarts en stempel 

- Expliciet moet worden vermeld: generalistische basis GGZ of specialistische GGZ

- Aanleiding voor de verwijzing (wat is er aan de hand, ernst, waarom nu)

- Welke vermoedelijke DSM-stoornis

- Relevante aanvullende informatie: medicatie, eerdere GGZ-behandelingen, gezinssituatie

 

Kies ik voor basisGGZ of specialistische GGZ?

In sommige gevallen zal echter nog niet apriori duidelijk zijn welke DSM-diagnose van toepassing is en/of uw patiënt verwezen dient te worden naar de generalistische of de gespecialiseerde GGZ. U kunt in dat geval verwijzen naar de generalistische basisGGZ. Wij zullen dan op basis van de intake een zorgzwaartebepaling doen en advies uitbrengen.

Mogelijk heeft u een POH-GGZ in uw praktijk die samen met de patiënt een inschatting kan maken van de zorgzwaarte via de digitale diagnostiektool Telescreen. 

Algemeen geldt: voor complexe en/of meer ernstige problematiek dient u te verwijzen naar de specialistische GGZ. Deze zorg is nodig als er meerdere factoren een rol spelen, als de problematiek een ingrijpende invloed heeft op het dagelijkse functioneren en als de psychische problemen vaker terugkomen. De behandeling vergt dan doorgaans een multidisciplinaire aanpak.

Indien het gaat om lichte tot matig ernstige, niet complexe problematiek is een verwijzing voor de basisgeneralistische GGZ aangewezen. De behandeling is dan vaak monodisciplinair.

Wanneer het gaat om een verwijzing van een kind voor de ADHD-sneldiagnostiek, gelieve dit dan expliciet te vermelden. In dat geval plannen we namelijk combinatie afspraken met de kinderarts.

 

Patienten kunnen tevens gebruikmaken van het aanmeldformulier op de website.

We doen er uiteraard alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Kijk hier voor de actuele wachttijden.

Wij houden u schriftelijk op de hoogte van de diagnose en het overeengekomen behandelplan. Tevens berichten we u bij beëindiging van de behandeling kort over het behandelverloop. Vanzelfsprekend kunt u als verwijzer ook zelf contact opnemen over de behandeling van een patiënt.

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: