Dossier en rapportage

Dossiervoering en inzage in uw dossier

Tijdens uw behandeling houden we een dossier bij met al uw behandelgegevens. Als er een psychologisch onderzoek is verricht, zal de psycholoog de bevindingen daarvan schriftelijk weergeven in een psychologisch onderzoeksrapport, dat samen met u zal worden doorgenomen. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heeft u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Als u inzage wenst in uw dossier, dan moet u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Willen anderen uw dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig.
Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.


 
Voor meer informatie over uw rechten en plichten mbt dossiervoering en rapportage, verwijs ik u naar het de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP: www.psynip.nl


Minderjarigen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebben beide gezagdragende ouders recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft de jongere zelfstandig recht op inzage.

Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van Medipsy. U mag het dossier dus niet meenemen, maar u mag er op eigen kosten wel stukken uit kopiëren. U dient dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken.

Bewaartermijn

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 20 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn. Daarna wordt het vernietigd. U kunt schriftelijk een verzoek indienen om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet. 

 

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: