Kosten en vergoedingen

 

Jonger dan 18 jaar

Voor de vergoeding van behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk. Zodra MediPsy een verwijzing van uw huisarts heeft ontvangen, zal een aanvraag voor een zogenaamde beschikking tot het leveren van zorg worden ingediend bij de voor de betaling verantwoordelijke gemeente. MediPsy heeft contracten met Weert en met de  volgende Midden-Limburgse gemeenten: Leudal, Roerdalen, Nederweert, Maasbracht, Maasgouw, Echt-Susteren.  

 

Vanaf 18 jaar

De behandeling van psychische stoornissen wordt voor personen ouder dan 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Indien de klachten waarvoor u behandeling zoekt onder de verzekerde zorg valt, heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts nodig. 

MediPsy heeft met de meeste grote zorgverzekeraars, uitgezonderd Menzis, een contract afgesloten. In dat geval stuurt MediPsy na afloop van de behandeling de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. 

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met MediPsy heeft, dan sturen wij na afloop van de behandeling de rekening naar u, met het verzoek die te voldoen.  U kunt vervolgens zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft worden de behandelkosten geheel vergoed, bij een naturapolis gedeeltelijk.  Informeer bij uw eigen verzekering wat uw vergoedingspercentage is.
 

Uitgesloten van vergoeding zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen  en 'andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn', de zogenoemde V-codes. Uw behandelaar kan u hierover informeren. Kijk op hier een actueel overzicht van de vergoedingen per polis of doe hierover navraag bij uw zorgverzekeraar. 

U dient er rekening mee te houden dat het verplichte eigen risico door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. Het kan natuurlijk ook zijn dat u vrijwillig een groter eigen risico heeft afgesloten. Eventuele kosten zijn dus afhankelijk van de grootte van uw eigen risico en de reeds geconsumeerde zorg op het moment dat uw behandeling gedeclareerd wordt.

 

Generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz? 

MediPsy biedt zowel behandeling binnen de generalistische basis-ggz als binnen de gespecialiseerde ggz. De huisarts verwijst u naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw problematiek (laag, matig of ernstig) en het risico (laag tot matig) komt u in aanmerking voor een behandeling Kort, Middellang of Intensief, waarbij het aantal gesprekken is gelimiteerd tot ongeveer 3, 7 en 10 gesprekken. Als uw huisarts is aangesloten bij Pozob en u via de praktijkondersteuner binnen een zorgstraat GGZ wordt verwezen, mogen er ongeveer 8 gesprekscontacten worden geboden. 

 

Zijn de problemen complexer en langerdurend, dan wordt behandeld binnen de gespecialiseerde GGZ. Uw verzekeraar stelt dan geen limiet aan het aantal gesprekken dat wordt vergoed. Verrekening vindt plaats op basis van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Niet alleen de directe tijd die aan u wordt besteed, maar ook de tijd voor verwerking van onderzoeksgegevens en de schriftelijke rapportagetijd worden daarin meeberekend. Dat geldt tevens voor de overlegtijd met collegae over uw behandelplan.

 
Het moment van afrekenen van de behandelkosten binnen de gespecialiseerde ggz hangt samen met het sluiten van een DBC uiterlijk na 1 jaar of bij beëindiging van de behandeling. De diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht, vormen samen een DBC. Ook als de DBC 365 dagen open heeft gestaan moet de DBC administratief worden afgesloten en heropend indien de behandeling wordt voortgezet.
Als de behandeling afgerond wordt, sluiten we de DBC af waarna bekend is wat de kosten van de behandeling zijn.  

Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars met wie MediPsy een overeenkomst heeft.

 

Toch geen behandeling?

Het kan gebeuren dat u na het eerste gesprek toch niet in behandeling komt. Bijvoorbeeld omddat er geen diagnose mogelijk is. Of omdat onze zorg niet bij u past. In dat geval declareren wij bij uw zorgverzekeraar het product 'Onvolledig behandeltraject'. Ook dit wordt doorgaans geheel vergoed, afhankelijk van waar en hoe u veerzekerd bent. 

 

Zorg buiten de zorgverzekering

Kiest u ervoor uw behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld als u geen verwijzing van de huisarts heeft/wenst? Dan ontvangt u direct van ons een rekening. Het tarief bedraagt 95€ per gesprek (ca. 50 minuten). 

 

Betalingsvoorwaarden bij niet tijdige afmelding

De beroepsvereniging LVVP heeft betalingsvoorwaarden opgesteld. MediPsy houdt zich aan deze betalingsvoorwaarden. Indien u niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor de afgesproken sessie) afzegt, wordt niet het gehele bedrag in rekening gebracht, maar rekenen we € 45 aan, te voldoen voor de volgende sessie. Probeer daarom een te late afmelding te voorkomen.

Locatie SJG

Sint Jans Gasthuis

Vogelsbleek 5

6001 BE  Weert

Locatie Het Gezondheidshuys

Oudenakkerstraat 61

6006 BB  Weert

 

Tel: 0495-796800

 

AGB-code instelling: 2220888

 

Voor verwijzers en zorgverleners:

 

Lifelineadres: