Voor welke problemen?

MediPsy biedt hulp aan volwassenen met:

 • aanhoudende lichamelijke klachten
 • chronische pijnklachten
 • stemmingsklachten
 • angstklachten zoals paniekklachten, ziekte-angst, sociale angst
 • posttraumatische stress
 • concentratieklachten of geheugenklachten
 • ADHD
 • relatieproblemen (samenhangend met de psychische stoornis)
 • psychische problemen na kanker zoals angst na kanker
 • problemen in samenhang met uw persoonlijkheid

Voor welke problemen niet?

MediPsy behandelt geen:

 • psychotische stoornissen
 • verslavingsproblematiek
 • ernstige eetstoornissen
 • ernstige persoonlijkheidproblematiek
 • crisisgevoelige problematiek
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen die vanwege autisme een langdurig traject nodig hebben

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hieronder voor het online aanmeldformulier:

Een verwijsbrief van een huisarts of medisch specialist is nodig, als je aanspraak wil maken op verzekerde zorg. Je huisarts of medisch specialist kan je heel eenvoudig aanmelden via Zorgdomein. 

 

Hoe gaan we te werk?

Nadat wij jouw aanmeldgegevens via het digitale aanmeldformulier hebben ontvangen, word je binnen een week gebeld voor nadere informatie met betrekking tot het inplannen van een afspraak. Een aanvullende screening kan worden ingezet om beter zicht te krijgen op wat je wenst te bereiken met je behandeling. 

Een goede match tussen jou en jouw behandelaar vinden wij belangrijk. Wij kijken daarom eerst of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij jouw wensen op het gebied van bijvoorbeeld scholing, levensfase, geslacht of achtergrond van de behandelaar. Bij de start van de behandeling bespreek je de mogelijkheden voor de behandeling en beslis je samen met je behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Jouw behandelaar legt je duidelijk uit wat er van je wordt verwacht en op welke wijze jullie samen gaan werken aan hert behalen van de behandeldoelen. Ook krijg je uitleg over hoe je je behandelaar kunt bereiken en wie er beschikbaar is tijdens diens afwezigheid. 

Voor het eerste gesprek

Helaas kan er sprake zijn van een wachttijd (zie onder wachttijd). Zodra je een afspraak hebt, maken we een digitaal dossier van je aan. Je krijgt via mail de vraag om jouw emailadres te bevestigen, dit om veiligheids- en privacyredenen. Vervolgens krijg je digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening aangeboden en ontvang je een (screenings-)vragenlijst om een indruk te krijgen van de ernst van jouw klachten en van wat je wenst te bereiken.

Tijdens de intakefase

Gelieve tijdens de eerste afspraak een identiteitsbewijs mee te brengen en, voor zover van toepassing, een overzicht van jouw actuele medicatie, op te vragen bij je apotheek. Dat is zeker van belang als je wenst dat medicatie deeluit maakt van je behandeling.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we waar je tegenaanloopt en wat je wenst te bereiken. Soms zullen bijkomende vragenlijsten of psychologische tests worden afgenomen om zaken te verhelderen. Als een psychologisch onderzoek wenselijk is, wordt daar meestal een aparte afspraak voor ingepland.

Je mag tijdens het eerste gesprek ook een familielid of naaste meebrengen. Wel fijn als je dat op voorhand even overlegt. Naasten kunnen voor tips, inspiratie of steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

Als we in beeld hebben waar je aan wilt werken, kijken we samen met jou naar de behandelmogelijkheden. We bespreken op welke wijze we samen het snelst jouw doelen kunnen bereiken. Denk aan individuele gesprekstherapie, medicatie of een groepsaanbod. We schatten de zorgzwaarte in via de HONOS, een zorgzwaartebeoordelingsvragenlijst. Je krijgt vervolgens uitleg over het behandelvoorstel dat wordt opgesteld in overleg met je regiebehandelaar. In je behandelplan is opgenomen: jouw diagnose, behandeldoelen, behandelmethode, de afgesproken behandelduur en de momenten waarop we tussentijds evalueren. Het in onderlinge samenspraak overeengekomen behandelplan krijg je vervolgens digitaal toegezonden. Mits je instemt met dit behandelplan, worden vervolgens behandelafspraken ingepland. Jouw naasten zijn welkom op de behandelplanbespreking.

Op het einde van de intake krijg je ook de vraag of je vertrouwen hebt in die de hulpverlener die je tijdens de behandeing zal begeleiden. Mocht je geen klik ervaren dan zoeken we naar een passend alternatief.

Tijdens de behandelfase

Psychologische behandelingen zijn er doorgaans op gericht je beter met je klachten of problemen te leren omgaan. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bewezen effectieve behandelvormen. Meer informatie hierover vind je onder behandelvormen hieronder. Voor hulp bij het beslissen over je behandeling kan je uitgebreide informatie vinden op www.akwaggz.nl 

Bij veel behandelvormen zal altijd een inzet van jou worden gevergd, bijvoorbeeld in de vorm van doen van een gedragsexperiment of via het bijhouden van een klachtenregistratie of het maken van huiswerkopdrachten.

In overleg met jou kan in sommige gevallen internettherapie worden ingezet bij onderdelen van de behandeling. Daarop krijg je doorgaans tussentijds feedback van jouw behandelaar. Kijk voor meer uitleg op Therapieland.

Verder is het mogelijk dat jouw naaste of familielid bij de behandeling wordt betrokken. Dat kan zijn als co-therapeut bij oefenopdrachten thuis of als onderdeel van het gezinssysteem tijdens systeemtherapie.

Om de behandeleffectiviteit te meten, krijg je op meerdere momenten, maar in elk geval aan het begin en op het eind van de behandeling een inventarisatie van je klachten aangeboden, bestaande uit het digitaal invullen van een vragenlijst. Ook zal na afloop van de behandeling digitaal naar de klanttevredenheid worden gevraagd.

De verwijzend specialist zal bij de start en op het einde van de behandeling kort en schriftelijk worden geïnformeerd over het afgesproken behandelplan en het behandelverloop, tenzij je dat nadrukkelijk niet wenst.

Mocht je in geval van afwezigheid van je behandelaar toch een behandelaar willen spreken, neem dan telefonisch contact op. De telefooncentrale heeft namelijk zicht op wie jou die dag te woord kan staan en/of kan je bericht doorsturen naar je behandelaar met verzoek om contact op te nemen. Buiten kantoortijd kan je mailen naar info@medipsy.nl.

Afronding en nazorg

Jouw behandeling duurt zo kort als mogelijk is en zeker niet langer dan nodig is. We maken samen concreet wat je wenst te bereiken en spreken een aantal sessies af waarna we kunnen evalueren in hoeverre de doelen bereikt zijn. Indien nodig stellen we tussentijds het plan bij. Door goed te evalueren weten we tijdig of we met onze behandelmethodes en jouw inzet kunnen bereiken waar je heen wil heen. Door het tussentijds afnemen van vragenlijsten wordt inzicht verkregen in hoe jouw herstel vordert.

Tijdens het laatste gesprek bekijken we samen wat je zelf kunt doen als het even wat minder mocht gaan in de toekomst. Die informatie leggen we vast in een terugvalpreventieplan. Als ehealth onderdeel uitmaakt van jouw behandelplan, kan je desgewenst na afloop nog toegang behouden tot je modules.

Wat te doen bij een crisis?

MediPsy behandelt geen mensen die zeer crisisgevoelig zijn. Toch kan het zijn dat je op een bepaald moment in een erg moeilijke situatie zit. Onder kantoortijd kan je dan altijd contact opnemen met je (regie-)behandelaar of een vervanger daarvan via het telefoonnummer 0495-796800.

Buiten kantoortijd kan via de (dienstdoende) huisarts de crisisdienst worden geraadpleegd voor advies. We proberen vooral in te zetten op het voorkomen van een crisis en vragen je daarom om moeilijke situaties altijd te bespreken zodat er samen een passend plan kan worden gemaakt. 

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek is een hulpmiddel om factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Er kunnen diverse tests en vragenlijsten worden afgenomen; bijvoorbeeld tests om je geheugen te onderzoeken, of een vragenlijst om jouw klachten en persoonlijkheidskenmerken te inventariseren.

Een psychologisch onderzoek kan meerdere uren in beslag nemen. Meestal vindt er voorafgaand een kennismakingsgesprek plaats, waarbij desgewenst ook jouw partner, een familielid of een andere nauwe betrokkene aanwezig kan zijn.

Tenzij anders met jou is afgesproken zal de psycholoog tijdens een vervolggesprek met jou de resultaten van het onderzoek doornemen en advies geven over de behandelmogelijkheden. Tijdens dit gesprek kunnen ook andere betrokkenen (ouders, partner, kinderen) aanwezig zijn.
De onderzoeksresultaten hebben een beperkte geldigheidsduur.

Behandelvormen

MediPsy maakt zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve behandelmethodes, waaronder cognitieve therapie, EMDR, mindfulness en schemagerichte therapie. De meeste behandelingen zijn individueel, wat betekent dat je wekelijks of om de twee weken een gesprek hebt met jouw behandelaar. Daarnaast kan internettherapie worden aangeboden of gebruik worden gemaakt van Virtual Reality via het digitale platform van Moovd.

Ook groepsbehandeling behoort tot de mogelijkheden. Meer bepaald biedt Medipsy groepstherapie voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten. De behandeling bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.

Ook kan je leren je mindset te wijzigen via het volgen van de groepstraining positieve psychologie. Deze behandeling telt 6 bijeenkomsten.  

Kiezen voor behandeling betekent werken aan jezelf met de deskundige hulp van een geschoold hulpverlener. Daarin wordt van jou altijd een actieve bijdrage verwacht. Soms zullen huiswerkopdrachten worden afgesproken of ga je tussentijds experimenteren met je gedrag. In therapie zijn, vergt best een inspanning. 

Informatie over psychotherapeutische behandelvormen is te vinden op de volgende websites:

www.vgct.nl
www.psychotherapie.nl
www.therapieland.nl
www.ggzrichtlijnen.nl 

www.akwaggz.nl