Hoe verwijzen?

Verwijzen kan heel eenvoudig via Zorgdomein

Je kunt ook een verwijsbrief via zorgmail verzenden naar: medipsy@zorgmail.nl

Een schriftelijke verwijsbrief kun je opsturen naar:
MediPsy secretariaat
Kazernelaan. 101
6006 SP Weert

LET WEL: een geldige verwijsbrief moet aan een aantal eisen voldoen en de volgende informatie bevatten:

  • NAW-gegevens van de patiënt, BSN, geboortedatum, verzekeringsgegevens
  • AGB-code verwijzer
  • Handtekening huisarts en stempel
  • Expliciet moet worden vermeld: generalistische basis GGZ of specialistische GGZ
  • Aanleiding voor de verwijzing (wat is er aan de hand, ernst, waarom nu)
  • Welke vermoedelijke DSM-stoornis
  • Relevante aanvullende informatie: medicatie, eerdere GGZ-behandelingen, gezinssituatie

Kies ik voor basisGGZ of specialistische GGZ?

In sommige gevallen zal echter nog niet apriori duidelijk zijn welke DSM-diagnose van toepassing is en/of jouw patiënt verwezen dient te worden naar de generalistische of de gespecialiseerde GGZ. Je kunt in dat geval verwijzen naar de generalistische basisGGZ. Wij zullen dan op basis van de intake een zorgzwaartebepaling doen en advies uitbrengen.

Mogelijk heb je een POH-GGZ in uw praktijk die samen met de patiënt een inschatting kan maken van de zorgzwaarte via de digitale diagnostiektool Telescreen.

Algemeen geldt: voor complexe en/of meer ernstige problematiek dien je te verwijzen naar de specialistische GGZ. Deze zorg is nodig als er meerdere factoren een rol spelen, als de problematiek een ingrijpende invloed heeft op het dagelijkse functioneren en als de psychische problemen vaker terug-komen. De behandeling vergt dan doorgaans een multidisciplinaire aanpak.

Indien het gaat om lichte tot matig ernstige, niet complexe problematiek is een verwijzing voor de ba-sisgeneralistische GGZ aangewezen. De behandeling is dan doorgaans monodisciplinair.

Wat dien ik als verwijzer te melden aan mijn patiënt? 

Gelieve jouw patiënt te verzoeken om zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website. Op deze wijze verzamelen we snel alle relevante informatie.

We doen er uiteraard alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Kijk hier voor de actuele wachttijden.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij houden je als verwijzer schriftelijk op de hoogte van de diagnose en het overeengekomen behandelplan. Tevens berichten we bij beëindiging van de behandeling kort over het behandelverloop, mits patient daarmee instemt. Vanzelfsprekend kun je als verwijzer ook zelf contact opnemen over de behandeling van een patiënt. Dat kan veilig via zorgmail: medipsy@zorgmail.nl ofwel telefonisch via 495-796800.