Multidisciplinaire praktijk lees verder

Medewerkers lees verder

Kwaliteit lees verder

Klachten lees verder

Dossier en rapportage lees verder

Privacy  lees verder

Algemene voorwaarden lees verder

Bestuur en toezicht lees verder

Samenwerkingspartners lees verder

Cliëntenraad lees verder

 

 

Multidisciplinaire praktijk

Bij MediPsy werken BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten of psychologen in opleiding tot het behalen van een registratie daartoe. Tevens heeft MediPsy de mogelijkheid een psychiater, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een systeemtherapeut als medebehandelaar in te schakelen.

De meeste behandelingen zijn individueel of ‘blended’, wat wil zeggen dat naast 'face tot face' contacten met de behandelaar een deel van de therapie via internet kan worden aangeboden. Bij deze vorm van ehealth of onlinetherapie kan een client in eigen tempo en vanuit een locatie naar keuze bepaalde behandelmodules volgen en/of opdrachten uitvoeren waarop de behandelaar vervolgens online feedback geeft. Lees meer over het aanbod van ehealth via www.therapieland.nl. Voor mensen met pijnklachten of aanhoudende lichamelijke klachten is tevens een groepsaanbod beschikbaar. Verder biedt MediPsy een groepsbehandeling vanuit de positieve psychologie aan die als doel heeft te leren hoe je je mindset kunt wijzigen en je stemming kunt verbeteren. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

- angststoornis

- stemmingsstoornis

- posttraumatische stress-stoornis

- ADHD 

- autisme

- somatisch symptoomstoornissen (pijnstoornis, conversie, aanhoudende lichamelijke klachten)

- persoonlijkheidsproblematiek 

- dwangstoornis

- posttraumatische stress

- psyhische problemen na kanker

 

Wat behandelen we niet?

- psychoses

- problematiek waarbij verslaving op de voorgrond staat

- ernstige eetstoornissen

- sterk crisigevoelige problematiek

- mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

7-40.jpg

Psychiater

7-41.jpg

Psychotherapeut

7-56.jpg

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

7-43.jpg

Psychiater

7-46.jpg

Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

7-57.jpg

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

7-47.jpg

Officemanager

7-49.jpg

Klinisch psycholoog

7-55.jpg

Systeemtherapeut

7-65.jpg

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

7-66.jpg

verpleegkundig specialist

7-68.jpg

gezondheidszorgpsycholoog

7-69.jpg

gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut, tevens seksuoloog NVVS

7-70.jpg gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut
7-71.jpg gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut
7-72.jpg masterstagiaire psychologie
7-73.jpg

psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Kwaliteit

MediPsy beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dat is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorg bij MediPsy is georganiseerd. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg wordt toegelicht. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie als regiebehandelaar kunnen optreden. Voor inzage in het kwaliteitsstatuut klik je hier.

 

Aan welke keurmerken voldoet MediPsy?

MediPsy is tevens een HKZ-gecertificeerde instelling. Lees meer over de HKZ certificatie.

MediPsy heeft tevens het Keurmerk Basis GGZ behaald. Dit Keurmerk biedt (h)erkenning aan vooruitstrevende zorgaanbieders binnen de Basis GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Lees meer over het Keurmerk Basis GGZ. 

Als lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten heeft praktijkhouder Sabine Van Elst tevens de LVVP-visitatie succesvol doorlopen. Lees meer over de kwaliteitsvisitatie van de LVVP.

 

Hoe is de klanttevredenheid?

Met behulp van een vragenlijst, de cqi, wordt de klanttevredenheid gemeten.

In 2023 gaven klanten onze behandelaars een gemiddelde score van 8.33 op 10. Op een schaal van 1 tot 10 scoorde de bejegening 9.69; infomatievoorziening  8.63; samen beslissen 9.22 en uitvoering van de behandeling 8.57.

Onze klanten worden tevens uitgenodigd om hun waardering uit te drukken via zorgkaart. In 2023 bedroeg de gemiddelde waardering een 7.3 (6 waarderingen). De gemidelde waardering over de afgelopen jaren bedraagt 8.3 (gebaseerd op 20 waarderingen).

De klanttevredenheid wordt regelmatig intern en met de clientenraad besproken en geeft aanleiding tot verbeteracties. Zo is afgesproken om in 2024 de beoordeling van de klanttevredenheid zowel te bespreken tijdens tussentijdse evaluaties als tijdens het laatste contact. Zo kunnen we sneller bijstellen indien nodig.

 

Klachten

Klachten bespreekbaar maken

Het bieden van een goede kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Onze behandelaars zijn goed opgeleid in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde behandelmethoden en technieken. Zij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag. Zo hopen we jou de behandeling te geven die bij jou past.

We meten continu de klanttevredenheid en sturen daarop bij. 

Toch kan het zijn dat jij niet tevreden bent over de behandeling. Vanaf het eerste gesprek ben je welkom om je opmerkingen met ons te delen. Mochten we daar niet uitkomen dan zullen wij zeker samen met jou zoeken naar een passende oplossing.

Eerste hulp bij klachten

Wanneer je een klacht of opmerking hebt, verzoeken wij jou om die u in eerste instantie te bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat kan al heel wat opheldering geven.

Er kunnen echter situaties zijn waarin je je niet opgewassen voelt om zaken rechtstreeks te bespreken met je behandelaar. In dat geval kan je je wenden tot Sabine Van Elst, bestuurder/praktijkhouder van Medipsy. Dat kan laagdrempelig via mail, telefoon of schriftelijk. Binnen enkele werkdagen wordt er dan contact met je opgenomen om samen jou je klachten nader te verkennen en te zoeken naar een passend antwoord. 

Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of als je deze weg niet wenst te bewandelen, dan kan je je richten tot een klachtenfunctionaris van de LVVP voor het indienen van een formele klacht.

Als de klacht dusdanig is dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kan de geschillencommissie van de LVVP worden ingeschakeld.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie is te vinden op http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Verder kan je informatie vinden op www.patientenrechten.nl

Op grond van de Wet BIG vallen alle GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen tevens worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

Dossier en rapportage

Dossiervoering en inzage in uw dossier

Tijdens je behandeling houden we een dossier bij van al jouw behandelgegevens. Als er een psychologisch onderzoek is verricht, zal de psycholoog de bevindingen daarvan schriftelijk weergeven in een psychologisch onderzoeksrapport, dat samen met jou zal worden doorgenomen. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heb je het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Als je inzage wenst in jouw dossier, dan kan je dit kenbaar maken aan jouw behandelaar. Willen anderen jouw dossier bekijken, dan kan dat uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.

Zelfs na overlijden hebben anderen geen recht op inzage in je dossier. Is bij jouw behandeling ook je partner betrokken, dan mag je de gegevens van jouw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten m.b.t. dossiervoering en rapportage, kan je de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP raadplegen: www.psynip.nl. Laat je ook informeren door het privacystatemt op de website door te nemen. 

Minderjarigen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel inzien. Is het kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebben beide gezagdragende ouders recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft de jongere zelfstandig recht op inzage.

Eigendom

Jouw dossier is en blijft eigendom van Medipsy. Je mag het dossier dus niet meenemen, maar je mag er op eigen kosten wel stukken uit kopiëren. Je dient dit verzoek dan schriftelijk kenbaar te maken.

Bewaartermijn

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 20 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn. Daarna wordt het vernietigd. Je kunt schriftelijk een verzoek indienen om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet.

 

Privacy 

Hoe wordt jouw privacy gewaarborgd?

De informatie die je aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van je behandeling. Het is gebruikelijk dat de arts of psycholoog die jou naar Medipsy heeft verwezen een beknopte, schriftelijke terugkoppeling krijgt van onze onderzoeksbevindingen en van het met jou overeengekomen behandelplan. Ook bij beëindiging van de behandeling brengen we de verwijzer schriftelijk op de hoogte van het behandelverloop. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, kunt je dat aankruisen in jouw behandelovereenkomst. Je behandelaar zal informatie die met de verwijzer wordt gedeeld, vooraf met je doornemen. 

Behandelinformatie zal overigens alleen aan derden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts, worden verstrekt als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Periodiek worden geanonimiserde ROM-gegevens, dus niet tot de persoon herleidbaar, uit onze administratie digitaal doorgestuurd door het DIS naar GGZ Dataportaal. Die gegevens komen in een grote vergaarbak terecht. Instellingen zoals MediPsy kunnen op basis van die data gegevens over de eigen behandeleffecten spiegelen aan die van andere instellingen. Wil je niet dat jouw gegevens geanonimiseerd worden meegenomen in deze database, dan dien je dit bij de start van de behandeling aan te geven en een privacyverklaring te ondertekenen. Dat geldt ook voor het doorgeven van de zorgzwaartetypering, uitgedrukt in een HONOS+ score, aan de zorgvrzekeraar. Deze verklaring kan je downloaden op de site van de NZA : privacyverklaring zorgprestatiemodel.

Na afloop van de behandeling worden relevante dossiergegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, tenzij je aan Medipsy een schriftelijk verzoek tot vernietiting richt, vergezeld van een kopie van je identiteitsbewijs. 

Meer informatie over hoe we omgaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens en jouw dossier staat beschreven in ons privacystatement.

 

Proces na aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld, wordt telefonisch met je contact opgenomen om een afspraak in te plannen bij een behandelaar. Daarbij wordt rekening gehouden met jouw aanmeldingsklachten, je eventuele voorkeur voor een behandelaar en de beschikbaarheid daarvan. Als je reeds eerder bij Medipsy in behandeling bent geweest, zal jouw oude dossier worden opgezocht, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Nadat er een digitaal dossier is aangemaakt, krijg je na verificatie van jouw mailadres het verzoek om 1 of meerdere klachtenvragenlijsten in te vullen. Het is prettig als je die voor de eerste afspraak invult, zodat jouw behandelaar de bevindingen daarvan met je kan doornemen. Tevens krijg je digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening toegestuurd met afspraken over de behandelvoorwaarden. 

Na het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, wordt in goed onderling overleg een behandelplan opgesteld dat je met jouw regiebehandelaar doorneemt en na akkoord ondertekent. Dat behandelplan kan uit verschillende onderdelen bestaan. Meer informatie hierover kan je vinden onder zorgpaden.

Je bent van harte welkom om naasten bij de intake en bij de behandelplanbespreking uit te nodigen. Denk daarbij vooral aan mensen die tijdens en na afloop van jouw behandeling een goede steun kunnen vormen bij het bereiken van je behandeldoelen. 

Na afstemming over het behandelplan kan de behandeling van start gaan. Op regelmatige tijdstippen wordt aan de hand van vragenlijstonderzoek gepeild hoe jouw klachten evolueren. Op die manier gaan we na of de behandeling leidt tot verandering in jouw klachtenpatroon. 

Tegen het einde van de behandeling zal digitaal naar jouw klanttevredenheid worden geïnformeerd.

Verklaringen afgeven

Soms wordt aan de psycholoog gevraagd om een verklaring af te geven over het psychisch functioneren van een client. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen.

In navolging van het advies van het NIP (de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen) kunnen dergelijke verklaringen niet door behandelaars van MediPsy worden afgegeven. Reden hiervan is dat psychologen niet mogen optreden als belangenbehartiger in materiele of juridische zin. De psycholoog houdt zich bezig met behandelen en is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het psychisch welbevinden van clienten. Deze behandeling is gebaseerd op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsbevinding en mag geen ander belang dienen dan het behandelbelang.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwenselatie beschadigen. Het NIP raadt psychologen dan ook nadrukkelijk aan zich uiterst terughoudend op te stellen in het afgeven van verklaringen. 

 

 

Algemene voorwaarden

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing. 

Wat zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland?

Als je bij MediPsy in behandeling komt, maken we afspaken over de zorg die je ontvangt. Bij deze afspraken horen algemene voorwaarden, waar zowel jij als MediPsy zich aan moet houden. Hieronder vallen bijvoorbeeld regels over de privacy en de verplichting dat jij je moet legitimeren bij het eerste contact.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan dus beschrijvingen van rechten en plichten die landelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld. Een samenvatting van deze voorwaarden kan je hier inzien. 

 

Bestuur en toezicht

MediPsy is een besloten vennootschap waarvan Sabine Van Elst bestuurder is. Al is MediPsy een kleinschalige GGZ-praktijk met de sfeer van een vrijgevestigde praktijk, formeel betreft het een WTZA-erkende instelling.

Gezien de kleinschaligheid van de instelling heeft de bestuurder tevens de functie van behandelaar en programmamanager.
Een Raad van Commisarissen is aangesteld met als doel onafhankelijk toezicht te houden op het bestuur van de instelling. 

 

Samenwerkingspartners MediPsy

MediPsy werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten samen met:

De regionale huisartsenvereniging POZOB (praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant).

Medipsy heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pozob, een overkoepelende organisatie voor ondermeer huisartsenzorg die zich richt  op het actief verbeteren van de eerstelijnszorg voor mensen met een chronische, psychische en/of ouderdomsaandoening. Via deze samenweking hebben de psychologen van MediPsy korte lijnen met praktijkondersteuners en kunnen zij in consult worden gevraagd. Zie www.pozob.nl

Vrijgevestigde psychologen van Psynet Midden-Limburg.

Het samenwerkingsverband van Psynet vormt een krachtig platform waar, met behoud van eigenheid van de deelnemende prakijken, gebruik gemaakt wordt van ieders kennis en expertise. Het samenwerkingsverband is gesprekspartner namens de deelnemende vrijgevestigde praktijken naar de zorgverzekeraars, verwijzers en andere ketenpartners. Het gezamenlijke zorgaanbod is zichtbaar en vindbaar voor (toekomstige) patiënten. In geval van wachttijden kunnen patiënten via korte lijnen worden verwezen naar een collega uit de regio. Zie www.psynet-middenlimburg.nl

 

De vrijgevestigde psychologen van Psyzorg ZO-Brabant.

MediPsy is lid van dit regionale samenwerkingsverband van psychologen-praktijken werkzaam in Zuid-Oost Brabant. Deze zorggroep vormt aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg en zorgstraten in de regio Zuid-OostBrabant. De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodules, door het bevorderen van deskundigheid via scholingsbijeenkomsten en door het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in de regio. Zie www.psyzorgZObrabant.nl

 

GGZ-instelling Psycho Expertise

MediPsy heeft een samenwerkingsverband met Psycho Expertise (voorheen Stichting Psycho Eindhoven) ten behoeve van het opleiden van psychologen tot psychotherapeut en tot gezondheidszorgpsycholoog. Tevens heeft de samenwerking tot doel om continuïteit van zorg te bieden, zodat in geval van wachttijdoverschreiding toch zorg binnen de treeknormen geboden kan worden. Tevens biedt de samenwerking de mogelijkheid om flexibel personeel in te zetten en om vervanging te regelen bij ziekte of vakantie van kwetsbare functies zoals de functie van psychiater. Zie www.psychoexpertise.nl

 

GGZ-instelling VVGI

MediPsy heeft een samenwerking met de aldaar werkzame klinisch psychologen en psychotherapeuten ten behoeve van het bevorderen van de kwaliteit via gezamenlijke intervisiebijeenkomsten.Zie www.vvgi.nl

 

Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten LVVP.

Een aantal psychologen van MediPsy is lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen. MediPsy houdt zich aan de door deze vereniging opgestelde kwaliteitsrichtlijnen en neemt periodiek deel een visitatie van de praktijk. Zie www.lvvp.info

 

Dental Clinics Stramproy

MediPsy werkt samen met deze tandheelkundige kliniek uit Stramproy met als doel om patiënten met tandartsangst gezamenlijk te behandelen. Zie dental clinics

 

Huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ)

Onze samenwerking met huisartsen is vormgegeven volgens de landelijke samenwerkingafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. We delen alleen informatie met jouw huisarts of POH-GGZ als je daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over jouw doorverwijzing of jouw behandelplan. 

 

Het Gezondheidshuys

MediPsy werkt nauw samen met andere hulpverleners, werkzaam in het Gezondheidshuys te Weert. Op deze wijze kan via korte lijnen multidisciplinaire zorg worden geboden. Dat betekent zorg in goede afstemming met andere hulpverleners. Zie www.hetgezondheidshuys.nl

 

Medische psychologie SJG Weert

Een aantal psychologen van MediPsy zijn tevens werkzaam bij de Medische Psychologie van SJG Weert, alwaar patiënten met medisch gerelateerde klachten kortdurend behandeld kunnen worden. Patienten die op grond van hun problematiek vervolgbehandeling nodig hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen bij Medipsy rekenen op een passend en specifiek zorgaanbod.  Zie medische psychologie 

 

Cliëntenraad

De mening van onze cliënten is voor MediPsy van groot belang. Daarom beschikt MediPsy over een cliëntenraad die bestaat uit (ex-)cliënten of vertegenwoordigers daarvan. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MediPsy. De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen over thema’s die de zorg voor onze cliënten aanbelangt.

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten die MediPsy bezoeken. Ze houdt zich bezig met hoe de zorg is georganiseerd en wat cliënten daarin belangrijk vinden. Bijvoorbeeld kan de cliëntenraad zich verdiepen in de overzichtelijkheid van de website. Of advies uitbrengen over wat cliënten belangrijk vinden in een praktijkruimte.

Individuele problemen of klachten komen overigens niet aan de orde bij de cliëntenraad. Wel kan je bij de cliëntenraad positieve of negatieve ervaringen bespreken of adviezen geven ter verbetering van de zorg.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De raad komt minstens tweemaal per jaar bij elkaar en eenmaal samen met de Raad van Bestuur.

Voor actuele informatie over de leden van de cliëntenraad, de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement kan je best mailen naar clientenraad@medipsy.nl. Dat is tevens het mailadres waar je met vragen, opmerkingen of suggesties voor de cliëntenraad terecht kunt.

Wil je lid worden van de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad hebben een bepaalde zittingstermijn. Dat betekent dat we regelmatig op zoek zijn naar nieuwe (ex-)cliënten die lid willen worden van de raad. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een mail naar clientenraad@medipsy.nl ofwel naar info@medipsy.nl en we nemen contact met je op.