Multidisciplinaire praktijk lees verder

Medewerkers lees verder

Kwaliteit lees verder

Klachten lees verder

Dossier en rapportage lees verder

Privacy policy lees verder

Leveringsvoorwaarden lees verder

Bestuur en toezicht lees verder

Samenwerkingspartners lees verder

Cliëntenraad lees verder

 

 

Multidisciplinaire praktijk

Bij MediPsy werken BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten of psychologen in opleiding tot het behalen van een registratie daartoe. Tevens heeft MediPsy de mogelijkheid een psychiater, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een systeemtherapeut als medebehandelaar in te schakelen.

De meeste behandelingen zijn individueel of ‘blended’, wat wil zeggen dat naast 'face tot face' contacten met de behandelaar een deel van de therapie via internet kan worden aangeboden. Bij deze vorm van ehealth of onlinetherapie kan een client in eigen tempo en vanuit een locatie naar keuze bepaalde behandelmodules volgen en/of opdrachten uitvoeren waarop de behandelaar vervolgens online feedback geeft. Lees meer over het aanbod aan ehealth via www.therapieland.nl. Voor mensen met pijnklachten of aanhoudende lichamelijke klachten is tevens een groepsaanbod beschikbaar.

 

 

7-37.jpg

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

7-40.jpg

Psychiater

7-41.jpg

Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut

7-56.jpg

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE

7-43.jpg

Psychiater

7-46.jpg

Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

7-57.jpg

gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut

7-47.jpg

Officemanager

7-49.jpg

Klinisch psycholoog

7-55.jpg

Systeemtherapeut

7-62.jpg

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

7-61.jpg

Basispsycholoog

7-63.jpg

Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

7-64.jpg

Stagiaire

7-65.jpg

Basispsycholoog

7-66.jpg

verpleegkundig specialist

7-68.jpg

gezondheidszorgpsycholoog

Kwaliteit

MediPsy beschikt over een kwaliteitsstatuut waarin de organisatie van de zorg en de samenwerkingspartners beschreven staan. Voor inzage in het kwaliteitsstatuut klik je hier: kwaliteitsstatuut MediPsy.

 

Aan welke keurmerken voldoet MediPsy?

MediPsy is tevens een HKZ-gecertificeerde instelling. Lees meer over de HKZ certificatie.

MediPsy heeft tevens het Keurmerk Basis GGZ behaald. Dit Keurmerk biedt (h)erkenning aan vooruitstrevende zorgaanbieders binnen de Basis GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Lees meer over het Keurmerk Basis GGZ

Als lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten heeft praktijkhouder Sabine Van Elst tevens de LVVP-visitatie succesvol doorlopen. Lees meer over de kwaliteitsvisitatie van de LVVP.

 

Hoe is de klanttevredenheid?

Met behulp van een vragenlijst, de cqi, wordt de klanttevredenheid gemeten. In 2022 gaven klanten onze behandelaars een gemiddelde score van 9 op 10. Op een schaal van 1 tot 10 scoorde de bejegening 9.84; infomatievoorziening  9.04; samen beslissen 9.40 en uitvoering van de behandeling 9.25.

Onze klanten worden tevens uitgenodigd om hun waardering uit te drukken via zorgkaart. In 2022 bedroeg de gemiddelde waardering een 6.8 (4 waarderingen). De gemidelde waardering over de afgelopen jaren bedraagt 8 (gebaseerd op 19 waarderingen).

De klanttevredenheid wordt regelmatig intern en met de clientenraad besproken en geeft aanleiding tot verbeteracties. Zo is afgesproken om in 2023 klanten die zich onvoldoende gehoord voelen of ontevreden zijn, altijd een extra feedbackgesprek aan te bieden. Op deze wijze kan lering getrokken worden uit ervaringen. 

 

Klachten

Klachten bespreekbaar maken

Het bieden van een goede kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Onze behandelaars zijn goed opgeleid in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde behandelmethoden en technieken. Zij proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw hulpvraag. Zo hopen we jou de behandeling te geven die bij jou past.

We meten continu de klanttevredenheid en sturen daarop bij. 

Toch kan het zijn dat jij niet tevreden bent over de behandeling. Vanaf het eerste gesprek ben je welkom om je opmerkingen met ons te delen. Mochten we daar niet uitkomen dan zullen wij zeker samen met jou zoeken naar een passende oplossing.

Eerste hulp bij klachten

Wanneer je een klacht of opmerking hebt, verzoeken wij jou om die u in eerste instantie te bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat kan al heel wat opheldering geven.

Er kunnen echter situaties zijn waarin je je niet opgewassen voelt om zaken rechtstreeks te bespreken met je behandelaar. In dat geval kan je je wenden tot Sabine Van Elst, bestuurder/praktijkhouder van Medipsy. Dat kan laagdrempelig via mail, telefoon of schriftelijk. Binnen enkele werkdagen wordt er dan contact met je opgenomen om samen jou je klachten nader te verkennen en te zoeken naar een passend antwoord. 

Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt of als je deze weg niet wenst te bewandelen, dan kan je je richten tot een klachtenfunctionaris van de LVVP voor het indienen van een formele klacht.

Als de klacht dusdanig is dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kan de geschillencommissie van de LVVP worden ingeschakeld.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie is te vinden op http://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Verder kan je informatie vinden op www.patientenrechten.nl

Op grond van de Wet BIG vallen alle GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen tevens worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Zie www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

Dossier en rapportage

Dossiervoering en inzage in uw dossier

Tijdens je behandeling houden we een dossier bij van al jouw behandelgegevens. Als er een psychologisch onderzoek is verricht, zal de psycholoog de bevindingen daarvan schriftelijk weergeven in een psychologisch onderzoeksrapport, dat samen met jou zal worden doorgenomen. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heb je het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Als je inzage wenst in jouw dossier, dan kan je dit kenbaar maken aan jouw behandelaar. Willen anderen jouw dossier bekijken, dan kan dat uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming.

Zelfs na overlijden hebben anderen geen recht op inzage in je dossier. Is bij jouw behandeling ook je partner betrokken, dan mag je de gegevens van jouw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten m.b.t. dossiervoering en rapportage, kan je de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP raadplegen: www.psynip.nl

Minderjarigen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel inzien. Is het kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebben beide gezagdragende ouders recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft de jongere zelfstandig recht op inzage.

Eigendom

Jouw dossier is en blijft eigendom van Medipsy. Je mag het dossier dus niet meenemen, maar je mag er op eigen kosten wel stukken uit kopiëren. Je dient dit verzoek dan schriftelijk kenbaar te maken.

Bewaartermijn

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 20 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte bewaartermijn. Daarna wordt het vernietigd. Je kunt schriftelijk een verzoek indienen om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet.

 

Privacy policy

De informatie die je aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van je behandeling. Het is gebruikelijk dat de arts of psycholoog die jou naar Medipsy heeft verwezen een beknopte, schriftelijke terugkoppeling krijgt van onze onderzoeksbevindingen en van het met jou overeengekomen behandelplan. Ook bij beëindiging van de behandeling brengen we de verwijzer schriftelijk op de hoogte van het behandelverloop. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, kunt je dat aangeven in jouw behandelovereenkomst. 

Behandelinformatie zal overigens alleen aan derden, zoals bijvoorbeeld bedrijfsarts, worden verstrekt als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Na afloop van de behandeling worden relevante dossiergegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, tenzij je aan Medipsy een schriftelijk verzoek richt om je dossier eerder te vernietigen. 

Meer informatie over je privacy en je rechten en plichten op dit terrein staat beschreven in de uitgebreide privacypolicy van Medipsy en in het privacyreglement. Dat kan je opvragen via info@medipsy.nl.

 

Proces na aanmelding

Nadat je je hebt aangemeld, wordt telefonisch met je contact opgenomen om een afspraak in te plannen bij een behandelaar. Daarbij wordt rekening gehouden met jouw aanmeldingsklachten, je eventuele voorkeur voor een behandelaar en de beschikbaarheid daarvan. Als je reeds eerder bij Medipsy in behandeling bent geweest, zal jouw oude dossier worden opgezocht, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Nadat er een digitaal dossier is aangemaakt, krijg je na verificatie van jouw mailadres het verzoek om 1 of meerdere klachtenvragenlijsten in te vullen. Het is prettig als je die voor de eerste afspraak invult, zodat jouw behandelaar de bevindingen daarvan met je kan doornemen. Tevens krijg je digitaal een behandelovereenkomst ter ondertekening toegestuurd met afspraken over de behandelvoorwaarden. 

Na het eerste gesprek, ook wel intake genoemd, wordt in goed onderling overleg een behandelplan opgesteld dat je met jouw regiebehandelaar doorneemt en na akkoord ondertekent. Dat behandelplan kan uit verschillende onderdelen bestaan. Meer informatie hierover kan je vinden onder zorgpaden.

Je bent van harte welkom om naasten bij de intake en bij de behandelplanbespreking uit te nodigen. Denk daarbij vooral aan mensen die tijdens en na afloop van jouw behandeling een goede steun kunnen vormen bij het bereiken van je behandeldoelen. 

Na afstemming over het behandelplan kan de behandeling van start gaan. Op regelmatige tijdstippen wordt aan de hand van vragenlijstonderzoek gepeild hoe jouw klachten evolueren. Op die manier gaan we na of de behandeling leidt tot verandering in jouw klachtenpatroon. 

Tegen het einde van de behandeling zal digitaal naar jouw klanttevredenheid worden geïnformeerd.

Verklaringen afgeven

Soms wordt aan de psycholoog gevraagd om een verklaring af te geven over het psychisch functioneren van een client. Dit zijn veelal verklaringen die een materieel of juridisch belang dienen.

In navolging van het advies van het NIP (de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen) kunnen dergelijke verklaringen niet door behandelaars van MediPsy worden afgegeven. Reden hiervan is dat psychologen niet mogen optreden als belangenbehartiger in materiele of juridische zin. De psycholoog houdt zich bezig met behandelen en is gericht op het verbeteren van de gezondheid en het psychisch welbevinden van clienten. Deze behandeling is gebaseerd op vertrouwen. De psycholoog doet niet aan waarheidsbevinding en mag geen ander belang dienen dan het behandelbelang.

Het afgeven van dergelijke verklaringen sluit niet aan bij de primaire doelstellingen van de behandelrelatie en kan de vertrouwenselatie beschadigen. Het NIP raadt psychologen dan ook nadrukkelijk aan zich uiterst terughoudend op te stellen in het afgeven van verklaringen. 

 

Leveringsvoorwaarden

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland van toepassing. Zie www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_953226(1).pdf

Wat zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland?

Als je bij MediPsy in behandeling komt, maken we afspaken over de zorg die je ontvangt. Bij deze afspraken horen algemene voorwaarden, waar zowel jij als MediPsy zich aan moet houden. Hieronder vallen bijvoorbeeld regels over de privacy en de verplichting dat jij je moet legitimeren bij het eerste contact.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan beschrijvingen van rechten en plichten die landelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn vastgesteld.

 

Bestuur en toezicht

MediPsy is een besloten vennootschap waarvan Sabine Van Elst bestuurder is. Al is MediPsy een kleinschalige GGZ-praktijk met de sfeer van een vrijgevestigde praktijk, formeel betreft het een WTZI-erkende instelling.

Gezien de kleinschaligheid van de instelling heeft de bestuurder tevens de functie van inhoudelijke behandelcoördinator.
Een Raad van Commisarissen is aangesteld met als doel onafhankelijk toezicht te houden op het bestuur van de instelling.

 

Samenwerkingspartners MediPsy

MediPsy werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten samen met:

De regionale huisartsenvereniging POZOB (praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant).

Pozob is een regionale zorggroep die zorgprogramma’s ontwikkelt en implementeert en daarmee ketenzorg bewerkstelligt. MediPsy heeft een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het zorgprogramma GGZ. Via korte lijnen met praktijkondersteuners GGZ en huisartsen, verbonden aan POZOB, wordt basisGGZ aangeboden door medewerkers van MediPsy.Tijdens feedbackbijeenkomsten en multidisciplinair overleg wordt het zorgaanbod nader afgestemd op de zorgvraag.
Zie www.pozob.nl

 

Vrijgevestigde psychologen van Psynet Midden-Limburg.

Het samenwerkingsverband van Psynet vormt een krachtig platform waar, met behoud van eigenheid van de deelnemende prakijken, gebruik gemaakt wordt van ieders kennis en expertise. Het samenwerkingsverband is gesprekspartner namens de deelnemende vrijgevestigde praktijken naar de zorgverzekeraars, verwijzers en andere ketenpartners. Het gezamenlijke zorgaanbod is zichtbaar en vindbaar voor (toekomstige) patiënten. In geval van wachttijden kunnen patiënten via korte lijnen worden verwezen naar een collega uit de regio. Zie www.psynet-middenlimburg.nl

 

De vrijgevestigde psychologen van Psyzorg ZO-Brabant.

MediPsy is lid van dit regionale samenwerkingsverband van psychologen-praktijken werkzaam in Zuid-Oost Brabant. Deze zorggroep vormt aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg en zorgstraten in de regio Zuid-OostBrabant. De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodules, door het bevorderen van deskundigheid via scholingsbijeenkomsten en door het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in de regio. Zie www.psyzorgZObrabant.nl

 

GGZ-instelling Stichting Psycho Eindhoven

MediPsy heeft een samenwerkingsverband met Stichting Psycho Eindhoven ten behoeve van het opleiden van psychologen tot psychotherapeut en tot gezondheidszorgpsycholoog. Tevens heeft de samenwerking tot doel om continuïteit van zorg te bieden, zodat in geval van wachttijdoverschreiding toch zorg binnen de treeknormen geboden kan worden. Tevens biedt de samenwerking de mogelijkheid om flexibel personeel in te zetten en om vervanging te regelen bij ziekte of vakantie van kwetsbare functies zoals de functie van psychiater. Zie www.psychoeindhoven.nl

 

GGZ-instelling VVGI

MediPsy heeft een samenwerking met de aldaar werkzame klinisch psychologen en psychotherapeuten ten behoeve van het bevorderen van de kwaliteit via gezamenlijke intervisiebijeenkomsten.Zie www.vvgi.nl

 

Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten LVVP.

Een aantal psychologen van MediPsy is lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen. MediPsy houdt zich aan de door deze vereniging opgestelde kwaliteitsrichtlijnen en neemt periodiek deel een visitatie van de praktijk. Zie www.lvvp.info

 

Dental Clinics Stramproy

MediPsy werkt samen met deze tandheelkundige kliniek uit Stramproy met als doel om patiënten met tandartsangst gezamenlijk te behandelen. Zie dental clinics

 

Huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ)

Onze samenwerking met huisartsen is vormgegeven volgens de landelijke samenwerkingafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. We delen alleen informatie met jouw huisarts of POH-GGZ als je daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over jouw doorverwijzing of jouw behandelplan. 

 

Het Gezondheidshuys

MediPsy werkt nauw samen met andere hulpverleners, werkzaam in het Gezondheidshuys te Weert. Op deze wijze kan via korte lijnen multidisciplinaire zorg worden geboden. Dat betekent zorg in goede afstemming met andere hulpverleners. Zie www.hetgezondheidshuys.nl

 

Medische psychologie SJG Weert

Een aantal psychologen van MediPsy zijn tevens werkzaam bij de Medische Psychologie van SJG Weert, alwaar patiënten met medisch gerelateerde klachten kortdurend behandeld kunnen worden. Indien er meer intensieve psychologische hulp nodig is, kan de behandeling desgewenst via korte lijnen worden gecontinueerd bij MediPsy. Zie medische psychologie 

 

Integraal Kankercentrum Nederland IKNL

MediPsy doet mee met de pilot ‘aanpassingstoornissen bij kanker’, die is opgezet vanuit het IKNL. Daarmee is het mogelijk om psychische hulp te bieden aan (ex-) kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Met de pilot ‘aanpassingsstoornissen bij kanker’ wordt onderzocht wat de invloed is van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis op het welzijn van (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis. Zie www.iknl.nl/oncologische-zorg/pilot-aanpassingsstoornis.

Cliëntenraad

De mening van onze cliënten is voor MediPsy van groot belang. Daarom beschikt MediPsy over een cliëntenraad die bestaat uit (ex-)cliënten of vertegenwoordigers daarvan. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van MediPsy. De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen over thema’s die de zorg voor onze cliënten aanbelangt.

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten die MediPsy bezoeken. Ze houdt zich bezig met hoe de zorg is georganiseerd en wat cliënten daarin belangrijk vinden. Bijvoorbeeld kan de cliëntenraad zich verdiepen in de overzichtelijkheid van de website. Of advies uitbrengen over wat cliënten belangrijk vinden in een praktijkruimte.

Individuele problemen of klachten komen overigens niet aan de orde bij de cliëntenraad. Wel kan je bij de cliëntenraad positieve of negatieve ervaringen bespreken of adviezen geven ter verbetering van de zorg.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De raad komt minstens tweemaal per jaar bij elkaar en eenmaal samen met de Raad van Bestuur.

Voor actuele informatie over de leden van de cliëntenraad, de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement kan je best mailen naar clientenraad@medipsy.nl. Dat is tevens het mailadres waar je met vragen, opmerkingen of suggesties voor de cliëntenraad terecht kunt.

Wil je lid worden van de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad hebben een bepaalde zittingstermijn. Dat betekent dat we regelmatig op zoek zijn naar nieuwe (ex-)cliënten die lid willen worden van de raad. Heb je interesse in deelname? Stuur dan een mail naar clientenraad@medipsy.nl ofwel naar info@medipsy.nl en we nemen contact met je op.